Futura Publication – Michalis Paparounis, Athens, 2006